Obchodné podmienky

7 vecí, ktoré musíš vedieť (obchodné podmienky ľudskou rečou)

Tieto obchodné podmienky sa týkajú digitálnych produktov smartpiano.eu. Predávajúcim je živnostník Viktor Franek a kupujúcim sa stáva každý, kto si objedná online kurz.

Kurzy smartpiano.eu sú informačným produktom. Objednávkou obom stranám vznikajú isté povinnosti. Hlavnou je tá, že ja sa zaväzujem dodať to, čo si si objednal a ty si povinný zaplatiť. Jednoduché. 🙂

Po platbe za kurz ti na e-mail príde faktúra (v elektronickej forme).

Za kurz môžeš zaplatiť kartou alebo online bankovým prevodom.

Ak by sa naskytol akýkoľvek problém, napíš mi na adresu viktorfranek@smartpiano.eu a vyriešime to.

Pre kurz máš 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí, pričom garancia začína plynúť od kúpy produktu. Nemusíš ani udávať dôvod. Viac informácii o garancii a o odstúpení od zmluvy nájdeš v sekcii 5. Garancia – Vrátenie peňazí.

 Úplné znenie obchodných podmienok

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronickej publikácie (ďalej len kurzu) na internetovej stránke www.smartpiano.eu., kúpa a predaj klávesových nástrojov a príslušenstva.

Predávajúci:

Viktor Franek - FDVcom 

Nad lúčkami 3141/43

84105, Bratislava-Karlova Ves

IČO: 52338878

DIČ: 1125534069

Zodpovedná osoba: Viktor Franek

e-mail: viktorfranek@smartpiano.eu

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

Kurz Smart Piano je informačným produktom. Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. 

 

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru – kurzu, klávesových nástrojov a prislušenstva predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva vzdelávací kurz alebo tovar vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a  že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

 

3. Cena produktu

Cena produktu je uvedená  na stránke smartpiano.eu a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je uvedená s 20% DPH v zmysle zákona. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

 

4. Platobné podmienky

Platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných a kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Možnosti platieb:

On-line platobnou kartou:  VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

Bankovým prevodom

5. Garancia – Vrátenie peňazí

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od objednania kurzu, tovaru a to elektronickou formou na tento email: viktorfranek@smartpiano.eu s vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene vrátane DPH.  Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Viktor Franek - FDVcom 

Nad lúčkami 3141/43,

 84105, Bratislava-Karlova Ves

IČO: 52338878

DIČ: 1125534069

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania …………..

Meno a priezvisko zákazníka …………..

Adresa zákazníka …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Zákazník je povinný tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás oboznámil o svojom odstúpení od zmluvy. Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesie zákazník v plnej výške. Organizovanie spätnej zásielky je plne v kompetencii zákazníka.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, alebo prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

6. Záručné podmienky

Záruka na predaný výrobok je zákonom vymedzená lehota, počas ktorej je predávajúci zodpovedný za vady, ktoré sa vyskytnú na predanom výrobku. Záručná doba plynie od momentu prevzatia veci kupujúcim. 

Záručná doba je v prípade
- nového tovaru 24 mesiacov,
- používaného alebo zánovného tovaru 12 mesiacov.

Dokladom o záruke je v prípade nákupu tovaru cez internet predajný doklad
(elektronická faktúra). V prípade internetového nákupu tento doklad kupujúcemu
doručíme elektronickou poštou. 

Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby.
Podmienkou začatia reklamačného konania je uplatnenie reklamácie a odovzdanie
alebo doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu
so záručným listom (predajným dokladom). 

Kupujúci berie na vedomie, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane kompletného
doručeného príslušenstva, nie je možné začať reklamačné konanie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov (najmä
poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v
súvislosti s uplatnením oprávnených nárokov.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania
- odovzdaním opraveného výrobku,
- výmenou výrobku,
- vrátením kúpnej ceny výrobku,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.

7. Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci

(Viktor Franek DiS.art, Viktor Franek - FDVcom, ICO 52338878,DIC 1125534069) uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky na tomto internetovom portáli. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadenie (EÚ) 2016/679, tj. všeobecnému nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudne účinnosť 25. 5. 2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracovávať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

Fakturacia – FAPI, SmartSelling a.s., IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372

V objednávkových formulároch máte tiež možnosť zaplatiť svoju objednávku cez platobnú bránu ComGate Payments, a.s., sídlem: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, zapsána dne: 16. července 2007, spisová značka B 17614 vedená u Městského soudu v Praze, která poskytuje platební služby na základě oprávnění uděleného Českou národní bankou - Platební instituce, vydává tyto Obchodní podmínky, které stanovují pravidla obchodních vztahů mezi Poskytovatelem a jeho Klienty.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak mi takúto povinnosť ukladá zákon (tj. Najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúceho je bezplatné. 

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či zpracovávám vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných udajov

Ide o právo na to, aby som bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktore sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovanie máte právo na doplnenie neúplných osobných udajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na vymazanie osobných údajov (právo "byť zabudnutý")

V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby som bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmazanie nevykoná).

D. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby som obmedzil spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo namietať

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažovať u dozorného úradu

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade ak maté akúkoľvek pochybnost alebo podozrenie neváhajte ma kontaktovat. 

Ako využiť vaše práva

Ak chcete uplatniť vaše práva v súvislosti s GDPR, pošlite mi prosím poštou na adresu sídla či elektronicky na môj email  požiadavku o formular FORMULÁR PRE UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB.

 

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na viktorfranek@smartpiano.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenie sporov nájdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.